උසස් පෙළ විභාගයට පෙනී සිටීමට නියමිත සිසුන් සම්බන්ධයෙන් ගත් විශේෂ තීරණය.!

උසස් පෙළ විභාගයට පෙනී සිටීමට නියමිත සිසුන් සඳහා පැමිණීමේ ප්‍රතිශතය මෙම 2023 වර්ෂයට පමණක් සීමා වන ලෙස සියයට 40%ක් ලෙස සලකා කටයුතු කිරීමට තීරණය කළ බව අධ්‍යාපන අමාත්‍ය සුසිල් ප්‍රේමජයන්ත සදහන් කරයි.

උසස් පෙළ සිසුන් සදහා පැමිණීමේ ප්‍රතිශතය මීට පෙර සියයට 80%ක් ලෙස පැවතුන අතර එය මෙම වසර සදහා පමණක් සියයට 40%ක් ලෙස සලකා කටයුතු කිරීමට තීරණය කර ඇත.

නිකුත් කරන ලද විශේෂ ලිපියක් උපුටා දක්වමින් අධ්‍යාපන අමාත්‍ය සුසිල් ප්‍රේමජයන්ත (20) පාර්ලිමේන්තුවේදී මේ සම්බන්ධයෙන් සදහන් කරයි.

Loading

Highlights
Close
Hot list⚡
Close
Trend🔥
Close