නවතම සමීක්ෂණ වාර්තාව අනුව අනුරට ඉහළම ජනතා කැමැත්ත.!

IHP හෙවත් සෞඛ්‍ය ප්‍රතිපත්ති පිළිබඳ ආයතනය යනු ස්වාධීන පර්යේෂණ ආයතනයක් වන අතර, ශ්‍රී ලංකාවේ සහ කලාපයේ සෞඛ්‍ය හා සමාජ පද්ධති වැඩිදියුණු කිරීම සඳහා ස්වකීය සහයෝගයෙන්, හවුල්කාරිත්වයෙන් සහ අනුග්‍රාහකයන් සමඟ කටයුතු කරමින්, ගුණාත්මක පර්යේෂණ, විශ්ලේෂණය සහ පුහුණුව තුළින් ප්‍රතිපත්ති වෙනස් කිරීම දිරිමත් කිරීම කටයුතු කරන ආයතනකි.

එම ආයතන විසින් සපසුගිය මාර්තු 28 වැනිදා මෙරට දේශපාලන නායකත්වයන් සහ පක්ෂ සම්බන්ධව ඔවුන්ගේ ස්වාධීන සමීක්ෂණ වාර්තාවක් නිකුත් කෙරුණි.

පහතින් එම වාර්තාව,


Loading

Highlights
Close
Hot list⚡
Close
Trend🔥
Close