පොලී අනුපාතිකය ඉහළට.!

අද (13) දින මහ බැංකුවේ රාජ්‍ය ණය දෙපාර්තමේන්තුව රුපියල් මිලියන 160,000 ක භාණ්ඩාගාර බිල්පත් වෙන්දේසියක් කැදවා ඇත.

එම බිල්පත් වෙන්දේසියේ භාණ්ඩාගාර බිල්පත් සඳහා රුපියල් මිලියන 194,890ක ලංසු ඉදිරිපත් වී ඇති බව මහ බැංකුව සදහන් කරයි.

රුපියල් මිලියන 99,660ක ලංසු පමණක් එහිදී පිලිගත් බවත් දින 91ක බිල්පත්වල පොලී අනුපාතිකය සියයට 17.79% සිට 19.08%ක් දක්වාත් ඉහළ ගොස් ඇති බව මහ බැංකුව සදහන් කරයි.

දින 182ක බිල්පත්වල පොලී අනුපාතිකය සියයට 15.93% සිට 16.95%ක් දක්වාත් දින 364ක බිල්පත්වල පොලී අනුපාතිකය සියයට 13.86% සිට 14.04%ක් දක්වාත් ඉහළ ගොස් ඇති බව මහ බැංකුව සඳහන් කරයි.

Loading

Highlights
Close
Hot list⚡
Close
Trend🔥
Close