මහ බැංකුවෙන් නිවේදනයක්.!

මෙම වසරේ පසුගිය ජූනි මස අවසන් වනවිට ශ්‍රී ලංකාවේ දළ නිල සංචිත වත්කම් ප්‍රමාණය අමෙරිකානු ඩොලර් බිලියන 3.5ක් ලෙස ඇස්තමේන්තු ගතකර ඇති බව මහ බැංකුව නිවේදනය කරයි.

එරට චීන මහජන බැංකුවේ හුවමාරු පහසුකම ඇතුළත්ව ලංකාවේ නිල සංචිත වත්කම් ඇස්තමේන්තු ගත කර ඇත.

Loading

RSS