මහ බැංකුවෙන් නිවේදනයක්.!

ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් සදහන් කළේ, ලංකාවේ නිල සංචිත වත්කම් ප්‍රමාණය 2024 මාර්තු මාසය තුළ දී 9.5% කින් ඉහළ ගොස් ඇති බවයි.

විදේශ විනිමය සංචිතය 9.6% කින් මාර්තු මාසය තුළදී ඉහළ ගොස් ඇති බවත් පෙබරවාරි මාසය අවසානයේදී මහ බැංකුව සතුව පැවති ඩොලර් බිලියන 4.48 ක්වූ විදේශ විනිමය සංචිතය 2024 මාර්තු මාසය අවසන් වන විට ඩොලර් බිලියන 4.91 ක් දක්වා වැඩි වී ඇත.

2024 පෙබරවාරි මාසය අවසානයේදී අමෙරිකානු ඩොලර් බිලියන 4.52 ක්ව පැවති මෙරට නිල සංචිත වත්කම් ප්‍රමාණය 2024 මාර්තු මාසය අවසානය වන විට ඩොලර් බිලියන 4.95 ක් දක්වා ඉහළ ගොස් ඇති අතර 2024 මාර්තු මාසය තුළදී මහ බැංකුව සතු රන් සංචිතය ඩොලර් මිලියන 31 සිට ඩොලර් මිලියන 34 ක් දක්වා 9.1% කින් ඉහළ ගොස් ඇත.

ලංකාවේ නිල සංචිත වත්කම් තුළ එක්සත් ජනපද ඩොලර් බිලියන 1.4කට පමණ සමාන වූ චීන මහජන බැංකුවෙන් ලද විදේශ විනිමය හුවමාරු පහසුකමෙහි ලැබීම් අන්තර්ගත වන අතර එය භාවිතා කිරීමේදී කොන්දේසි වලට යටත් වන බවද සදහන් කරයි.

Loading

Highlights
Close
Hot list⚡
Close
Trend🔥
Close