ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව පොලී අනුපාත අඩු කරයි.!

ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ මුදල් මණ්ඩලය විසින් එහි ‍ප්‍රතිපත්ති පොලී අනුපාතික අඩුකිරීමට තීරණය කර ඇත.

ඒ අනුව නිත්‍ය තැන්පතු පහසුකම් අනුපාතිකය (SDFR) සියයට 11%ක් සහ නිත්‍ය ණය පහසුකම් අනුපාතිකය (SLFR) සියයට 12%ක් දක්වා අඩු කිරීමට තීරණය කර ඇත.

පසුගිය මැයි (31) වනදා ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ මුදල් මණ්ඩලය විසින් ප්‍රතිපත්ති පොලී අනුපාතික වාර්තාගත ලෙස පහත දැමීමට තීරණය කළේය.

එහිදී නිත්‍ය තැන්පතු පහසුකම් අනුපාතිකය (SDFR) සියයට 13%ක් සහ නිත්‍ය ණය පහසුකම් අනුපාතිකය (SLFR) සියයට 14%ක් දක්වා පදනම් අංක 250කින් අඩුකර තිබුණේය.
 

Loading

RSS