සෙස් බද්ද සම්බන්ධව ගැසට් නිවේදනයක්.!

අති විශේෂ ගැසට් නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් තේ අපනයනයේදී අය කරන “සෙස් බද්ද” තේ කිලෝග්‍රෑම් 100 කට රුපියල් 400 ක් ලෙස සටහන් කර ඇත.

මීට පෙර අති විශේෂ ගැසට් නිවේදයේ “සෙස් බද්ද” රුපියල් 35ක් ලෙස සඳහන් කර තිබුණු අතර එය යළි නිවැරදි කරමින් මෙම නව ගැසට් නිවේදනය නිකුත් කර ඇත.

Loading

RSS