ණය සීමා කිරීමට අනුමැතිය.!

මෙම වර්ෂය සඳහා අනුමත ණය ලබාගැනීමේ සීමාව සංශෝධනය කිරීම සඳහා වන පනත් කෙටුම්පත සඳහා අමාත්‍ය මණ්ඩල රැස්වීමේදී අනුමැතිය හිමිව ඇත.

2022 අංක 43 දරන විසර්ජන පනත සංශෝධනය කිරීම පිණිස නීති කෙටුම්පත් සම්පාදක විසින් පනත් කෙටුම්පත් සකස් කර පනත් කෙටුම්පත රජයේ ගැසට් පත්‍රයේ පළ කිරීමට නියමිතය.

ඉන් අනතුරුව අනුමැතිය සඳහා පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කිරීමට ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ ඉදිරිපත් කළ යෝජනාවට කැබිනට් අනුමැතිය හිමිව ඇත.

Loading

RSS