ඉතුරුම් පොලිය නැවතත් අඩු කරයි.!

ප්‍රතිපත්ති පොලි අනුපාත පහත දැමීම මත දිවයිනේ වාණිජ බැංකු රැසක සාමාන්‍ය ඉතුරුම් සඳහා ගෙවන පොලිය සියයට 2.5% ත් 3.5% ත් අතර පරාසයක් දක්වා අඩු කර ඇත.

පසුගිය අප්‍රේල් මස වාණිජ බැංකු සාමාන්‍ය ඉතුරුම් සඳහා ගෙවන පොලිය සියයට 12%ක් දක්වා ඉහළ දමා තිබූ අතර අප්‍රේල් මස සියයට 30%ක්ව පැවති ස්ථාවර තැන්පතු සඳහා ගෙවන පොලිය සියයට 09% ත් 12% ත් අතර අඩු කර ඇත.

Loading

RSS