තිරිඟු පිටි මිල අඩු කරයි.!

ප්‍රීමා සහ සෙරන්ඩිබ් තිරිඟු පිටි මිල ගණන් අද (18) දින සිට සංශෝධනය කිරීමට තීරණය කර ඇත. ඒ අනුව තිරිඟු පිටි කිලෝවක මිල රුපියල් 10කින් පහළ යනු ඇති බවද සදහන් කරයි.

ඒ අනුව ප්‍රීමා සමාගම විසින් ග්‍රින් තිරිගු පිටි කිලෝවක් රුපියල් 195 තොග මිලට අලෙවි කරන අතර තිරිගු පිටි කිලෝවක් රුපියල් 210 ක සිල්ලර මිලකට අලෙවි කරයි.

මිල්ක් බ්‍රැන්ඩ් තිරිගු පිටි කිලෝවක් රුපියල් 200 ක තොග මිලට අලෙවි කරන අතර තිරිගු පිටි කිලෝවක් රු 220 ක සිල්ලර මිලකට අලෙවි කරයි.

Loading

RSS