පෙට්‍රල් මිල යළිත් ඉහළට.. සියලුම ඉන්ධන මිල ගණන් මෙන්න.!

වහාම ක්‍රියාත්මක වන පරිදි (30) දින මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට ඉන්ධන මිල සංශෝධනය කර ඇත.

ඒ අනුව ඔක්ටේන් 92 වර්ගයේ පෙට්‍රල් ලීටරයක මිල රුපියල් 10කින් ඉහළ දමා ඇති අතර පෙට්‍රල් ලීටරයක නව මිල රුපියල් 328කි.

ඔක්ටේන් 95 වර්ගයේ ඉන්ධන ලීටරයක මිල රුපියල් 20කින් පහළ දමා ඇති අතර ඉන්ධන ලීටරයක නව මිල රුපියල් 365කි.

ඔටෝ ඩීසල් ලීටරයක මිල රුපියල් 02කින් පහළ දමා ඇති අතර ඩීසල් ලීටරයක නව මිල රුපියල් 308කි.

ලංකා සුපිරි ඩීසල් ලීටරයක මිල රුපියල් 06කින් ඉහළ දමා ඇති අතර ඩීසල් ලීටරයක නව මිල රුපියල් 346කි.

තවද භූමිතෙල් ලීටරයක මිල රුපියල් 09කින් පහළ දමා ඇති අතර භූමිතෙල් ලීටරයක නව මිල රුපියල් 236කි.

Loading

Highlights
Close
Hot list⚡
Close
Trend🔥
Close