රජය විසින් තවත් බදු සංශෝධනයක් සිදු කරයි.!

රජය විසින් (12) දින සිට ක්‍රියාත්මක වන පරිදි ආනයනික කිරිපිටි සඳහා රේගූ ආනයනික බද්ද සංශෝධනය කිරීමට තීරණය කර ඇත.

ආනයනික කිරිපිටි කිලෝග්‍රෑම් එකක් සඳහා සියයට 20%ක හෝ රුපියල් 225ක ආනයනික බද්දක් පනවා තිබු අතර පසුගිය කාලයේ එය ඉවත් කළේය.

ඒ අනුව මෙරටට ආනයනික කිරිපිටි කිලෝග්‍රෑම් 01ක් සඳහා රුපියල් 100ක බද්දක් අය කිරීම ඊයේ (12) දින සිට ක්‍රියාත්මක කර ඇති බව වාර්තා වේ.

මෙම බදු සංශෝධනය ඉදිරියේදී නැවත දැනුම්දෙන තුරු ක්‍රියාත්මක බව මුදල් අමාත්‍යාංශය සදහන් කරයි.

Loading

1 Comment
Most Voted
Newest Oldest
Inline Feedbacks
View all comments
RSS