තවත් බලපත්‍ර ගාස්තු අඩු කිරීමක්.. නව ගාස්තු මෙන්න.!

නව විද්‍යාත්මක ක්‍රමවේදයක් ඔස්සේ පාරිසරික ආරක්ෂණ බලපත්‍රයට අදාළ ක්ෂේත්‍ර පරීක්ෂණ අවම ගාස්තු රුපියල් 50,000 සිට 15,000 දක්වා අඩු කිරීමට මධ්‍යම පරිසර අධිකාරිය පියවර ගෙන ඇත.

කර්මාන්තකරුවාගේ කාර්මාන්තය තියෙන දුර ප්‍රමාණය අනුව ක්ෂේත්‍ර පරීක්ෂණ ගාස්තු අවමය රුපියල් 15,000ක් සහ උපරිමය රුපියල් 35,000ක් වන බවද මධ්‍යම පරිසර අධිකාරියේ සභාපති සුපුන් පතිරගේ සදහන් කරයි.

තවද විද්‍යාත්මක ක්‍රමවේදයකට අනුව මධ්‍ය පරිසර අධිකාරියට පාඩුවක් සිදුනොවන ආකාරයටත් කර්මාන්තකරුවන්ට සහනයක් ලැබෙන ආකාරයට ක්ෂේත්‍ර පරීක්ෂණ ගාස්තු අඩු කර තිබෙන බවද සභාපතිවරයා සදහන් කරයි.

Loading

RSS