ජනපති ව්‍යවස්ථාවේ විධිවිධාන ප්‍රකාරව ගැසට් නිවේදනයක් නිකුත් කරයි.!

ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලය සඳහා නිලධාරීන් 60 දෙනෙකු පත්කිරීමට අදාළ ගැසට් නිවේදනයක් ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ විසින් නිකුත් කර ඇත.

ජනාධිපතිවරයා විසින් ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ 41(1) වැනි ව්‍යවස්ථාවේ විධිවිධාන ප්‍රකාරව පහත නිලධාරීන් ජනාධිපති කාර්ය මණ්ඩලයට පත්කර ඇත.

Loading

Highlights
Close
Hot list⚡
Close
Trend🔥
Close