පාරිතෝෂික ගෙවීම සම්බන්ධයෙන් රජය ගත් තීරණය.!

පාරිතෝෂික ගෙවීමේදී පවතින අවුරුදු 05ක සේවා කාලය සහ සේවකයින් 15ක් සිටීමේ සීමාව වර්තමාන කම්කරු නීතිය යටතේ ඉවත් කරන බව කම්කරු හා විදේශ රැකියා අමාත්‍ය මනුෂ නානායක්කාර සදහන් කරයි.

තවදඑම නීතිය වර්ෂයකට දින 180ක් සේවය කරන සෑම සේවා නියුක්තිකයෙකුටම මාස භාගයක පාරිතෝෂිකයක් ගෙවීමට නීතිමය ප්‍රතිපාදන හඳුන්වා දෙන බවද අමාත්‍ය මනුෂ නානායක්කාර සදහන් කරයි.

අවම වැටුප් තීරණය කරන ක්‍රමවේදය වෙනුවට ජාතික වේතන කවුන්සිලයක් හඳුන්වා දීමටත් එම ආයතනයට කාලීනව හා පිළිගත් නිර්ණායකයන් මත අවම වැටුප් තීරණය කිරීමට බලය පවරන බවද අමාත්‍ය මනුෂ නානායක්කාර සදහන් කරයි.

Loading

Highlights
Close
Hot list⚡
Close
Trend🔥
Close