ගිණුම් ලක්ෂ 196ක් සම්බන්ධයෙන් කරන්න යන දේ.!

පසුගිය 1958 වසරේදී හඳුන්වාදුන් සේවක අර්ථසාධක අරමුදල් පනතට සමගි ජන බලවේගය විසින් ඉදිරියේදී සංශෝධන ගෙනඑන බව පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ආචාර්ය හර්ෂ ද සිල්වා සදහන් කරයි.

එහිදී සාමාජිකයින්ට නිශ්චිත අවම ප්‍රතිලාභයක් තීරණය කිරීම, අනිකුත් ආයෝජන සඳහා ලැබෙන පොලී ආදායමට සමාන පොලී ප්‍රතිලාභයක් ගෙවීම හෝ ධන මූර්ත පොලියක් ගෙවීම සඳහා මෙම සංශෝධන යෝජනා මගින් මග පෙන්වන බවද මන්ත්‍රී ආචාර්ය හර්ෂ ද සිල්වා සදහන් කරයි.

රටේ සේවක අර්ථසාධක අරමුදලේ සාමාජිකයින්ට හිමිවිය යුතු ප්‍රතිලාභ සුරැකීම සඳහා විපක්ෂ සමගි ජන බලවේගයේ ආර්ථික කමිටුව මගින් මෙම සංශෝධන ඉදිරිපත් කරන බවද පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ආචාර්ය හර්ෂ ද සිල්වා සදහන් කරයි.

මේ වනවිට සේවක අර්ථසාධක අරමුදලේ ගිණුම් ලක්ෂ 196ක් තිබෙන බවත් එම ගිණුම් වලින් ලක්ෂ 26ක් සක්‍රීය බවත් ඉදිරි 15 වසර තුළදී ඔවුන්ට ලැබෙන ප්‍රතිලාභය ස්ථීර විය යුතු බවද මන්ත්‍රී ආචාර්ය හර්ෂ ද සිල්වා සදහන් කරයි.

Loading

Highlights
Close
Hot list⚡
Close
Trend🔥
Close