තවත් පිරිසකට රජයෙන් අමතර දීමනාවක්.!

මාර්තු මාසයේ සිට එළඹෙන දෙසැම්බර් මාසය දක්වා ප්‍රාදේශීය ලේකම් ඇතුළු තනතුරු කිහිපයකට අමතර දීමනාවක් ලබාදීමට පියවර ගෙන ඇතැයි රාජ්‍ය අමාත්‍ය ජානක වක්කුඹුර සදහන් කරයි.

ඒ අනුව ප්‍රාදේශීය ලේකම්, සහකාර ප්‍රාදේශීය, සහකාර අධ්‍යක්ෂ, ගණකාධිකාරි යන තනතුරු සඳහා එම අමතර දීමනාව ලබා දෙන බවද රාජ්‍ය අමාත්‍ය ජානක වක්කුඹුර සදහන් කරයි.

අමතර දීමනාව ලබාදීම සම්බන්ධයෙන් රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා තවදුරටත් සදහන් කළේ, සංවර්ධන කටයුතු කඩිනම් කිරීමේ අරමුණින් මෙම දීමනාව ලබාදෙන බවයි.

Loading

Highlights
Close
Hot list⚡
Close
Trend🔥
Close