සරසවි සිසුන්ට පොලීසියෙන් කදුළු ගෑස්.!

සරසවි සිසුන්ගේ විරෝධතාවයක් විසුරුවා හැරීමට පොලීසිය ජල හා කඳුළු ගෑස් ප්‍රහාරයක් එල්ලකර ඇත.

ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර සරසවිය ඉදිරිපිට දී මෙම ප්‍රහාරය එල්ල කර ඇත.

Loading

RSS