රැකියා අහිමිවූවන්ට රජයෙන් යළි රැකියා.!

රටේ පැවති ආර්ථික අර්බුදය හේතුවෙන් රැකියා අහිමි වූවන් යළි රැකියාගත කිරීම සඳහා වන ක්‍රමෝපාය කඩිනමින් ක්‍රියාත්මක කිරීමට ක්‍රියාකාරී කමිටුවක් පත් කර ඇත.

අද (19) දින කම්කරු හා විදේශ රැකියා අමාත්‍ය මනුෂ නානායක්කාර සහ ජනාධිපති ලේකම් සමන් ඒකනායකගේ ප්‍රධානත්වයෙන් මේ පිළිබඳ ජනාධිපති කාර්යාලයේ පැවති සාකච්ඡාවේදී අදාළ කමිටුව පත් කිරීමට පියවර ගෙන ඇත.

කම්කරු හා විදේශ රැකියා අමාත්‍යාංශයේ ලේකම්වරයාගේ සභාපතිත්වයෙන් යුත් කමිටුවේ සෙසු සාමාජිකයන් ලෙස අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය, මුදල්, ආර්ථික ස්ථායිතා සහ ජාතික ප්‍රතිපත්ති අමාත්‍යාංශය, සංචාරක අමාත්‍යාංශය, ධීවර අමාත්‍යාංශය, ප්‍රවාහන අමාත්‍යාංශය, වැවිලි කර්මාන්ත අමාත්‍යාංශය, කර්මාන්ත අමාත්‍යාංශය යන අමාත්‍යාංශවල ලේකම්වරු කටයුතු කරයි.

රැකියා අහිමිවූවන් සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කිරිමට ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ අග්‍රාමාත්‍යවරයාව සිටියදී ත්‍රෛපාර්ශවික කමිටුවක් පත් කරනු ලැබීය.

එම කමිටුව විසින් රැකියා අහිමිවූවන් යළි රැකියා ගත කිරීම සදහා වන ක්‍රමෝපාය වැඩපිළිවෙළක් සකස් කරනු ලැබූ අතර එය ක්‍රියාත්මක කිරීමේ වගකීම කම්කරු හා විදේශ රැකියා අමාත්‍යාංශයට පැවරී ඇත.

Loading

RSS