“මාව නවත්වන්න කාටවත් බෑ.. මම දේවාලයට එනවා”

තමාට රුහුණු මහා කතරගම දේවාලයට යාමට නොදී නැවැත්වීමට කාටවත් නොහැකි බවත් තමා දේවාලයට පැමිණෙන බවද දේවාලයේ ප්‍රධාන කපු සොමිපාල තිඹිලත් රත්නායක සදහන් කරයි.

එවැනි නියෝගයක් නිකුත් කිරීමට රුහුණු මහා කතරගම දේවාලයේ බස්නායක නිලමේට හැකියාවක් නොමැති බවත් තමා දේවාලයේ උත්සවවලට පැමිණෙන බවද ප්‍රධාන කපු සොමිපාල තිඹිලත් රත්නායක සදහන් කරයි.

බස්නායක නිලමේට එවැනි නියෝගයක් නිකුත් කිරීමට හැකියාවක් නොමැති බවත් තමාට දේවාලයට එන්න එපා කියා අපහාස කළාට රුපියල් කෝටි පහක් ඉල්ලලා නඩු දාන බවද ප්‍රධාන කපු සොමිපාල සදහන් කරයි.

රුහුණු මහා කතරගම දේවාලයට පූජා කළ රන් තැටියක් අතුරුදන් වීම සම්බන්ධව (18) සිට දේවාල මාලිගාවට ඇතුළු නොවන්නැයි ප්‍රධාන කපුරාල හා ගබඩා භාරව සිටි පොඩි කපුරාලට බස්නායක නිලමේ විසින් ලිඛිතව දැනුම් දී ඇත.

Loading

Highlights
Close
Hot list⚡
Close
Trend🔥
Close