සියලුම කිරිපිටි ආනයනය නවතයි.!

දේශීය කිරි කර්මාන්තය දියුණු කර 2024 වසර වනවිට සියලුම කිරිපිටි ආනයනය නතර කිරීමට රජයේ අවධානය යොමුවී ඇත.

ලංකාවේ කිරි අවශ්‍යතාවය සපුරාලීමට කිරිපිටි ආනයනය සඳහා සෑම වසරකදීම ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 400කට වැඩි මුදලක් වැය වන බව අමාත්‍ය මහින්ද අමරවීර සදහන් කරයි.

රට තුළ මේ වනවිට කිරි නිෂ්පාදනය කරන්නේ සමස්ත අවශ්‍යතාවයෙන් සියයට 42%ක් පමණක් වන බවත් ඉල්ලුම සපුරාලීම සඳහා වාර්ෂිකව කිරි ලීටර මිලියන 750ක් අවශ්‍ය බවද සදහන් කරයි.

රට තුළම අවශ්‍ය කිරි ප්‍රමාණය නිෂ්පාදනය කර ගැනීමට දේශීය කිරි කර්මාන්තය දියුණු කිරීම හරහා හැකියාව ලැබෙන බවද අමාත්‍යවරයා සදහන් කරයි.

Loading

RSS