ලාෆ් ගෑස් මිල විශාල ලෙස අඩු කරයි.!

ලාෆ් ගෑස් මිල ගණන් අද (01) දින මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට ක්‍රියාත්මක වන අඩුකර ඇති බව ලාෆ් ගෑස් සමාගම සදහන් කරයි.

ඒ අනුව කිලෝග්‍රෑම් 12.5ක ලාෆ් ගෑස් සිලින්ඩරයක මිල රුපියල් 625කින් අඩුකර ඇති අතර සිලින්ඩරයක නව මිල රුපියල් 4,111කි.

කිලෝග්‍රෑම් 5 ලාෆ්ස් ගෑස් සිලින්ඩරයක මිල අඩුකර ඇති අතර සිලින්ඩරයක නව මිල රුපියල් 1,652කි.

Loading

RSS