ජනපති නව නීති පද්ධතියක් හදුන්වාදෙයි.!

නව නීති පද්ධතියක් හඳුන්වාදීම පිළිබඳ ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහගේ අවධානය යොමු වී ඇති බව ජනාධිපති මාධ්‍ය අංශය සදහන් කරයි.

ඒ අනුව ඓතිහාසික උරුමයක් ඇති අනුරාධපුරය සුරැකීම සඳහා නව නීති පද්ධතියක් හඳුන්වාදීමට ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහගේ අවධානය යොමුවී ඇත.

අනුරාධපුර පූජාභූමි සංවර්ධන සැලැස්ම මෙන්ම මහා විහාර සංවර්ධන සැලැස්ම ක්‍රියාත්මක කිරීම අධීක්ෂණය සඳහා කමිටුවක් ස්ථාපිත කිරීමටද ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ තීරණය කර ඇත.

Loading

RSS