වැටුප රුපියල් 5000/= කින් වැඩිකිරීමට කැබිනට් අනුමැතිය හිමිවේ.!

මේ වනවිට රුපියල් 12,500/= ක සීමාවේ පැවති මෙරට සේවකයන්ගේ ජාතික අවම වැටුප 17,500/= දක්වා වැඩි කිරීමට කැබිනට් අනුමැතිය හිමිවී තිබේ, ඒ අනුව දිනක අවම වැටුපද රුපියල් 500/= සිට 700/= දක්වා වැඩි කෙරෙනු ඇත.

Loading

Highlights
Close
Hot list⚡
Close
Trend🔥
Close