අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශයේ වෙබ් අඩවිය හැක් කරයි.!

අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ නිල වෙබ් අඩවිය හැකර්වරුන් ග්‍රහණයට ලක්ව ඇත.

ඔවුන් සඳහන් කර ඇත්තේ තමන් උසස් පෙළ අධ්‍යාපනය ලබන සිසුවකු බවත් අනවසරෙන් ප්‍රවේශ වීම ගැන කනගාටුවන බවත්ය.

Loading

Highlights
Close
Hot list⚡
Close
Trend🔥
Close