කොට්ඨාස තුනකට නායයෑම් අනතුරු අගවයි.!

ජාතික ගොඩනැගිලි පරීක්‍ෂණ ආයතනය සදහන් කළේ, මේ දිනවල පවතින තද වැසි සහිත කාලගුණය හේතුවෙන් මහනුවර, නුවරඑළිය සහ රත්නපුර යන දිස්ත්‍රික්කවල ප්‍රාදේශ තුනකට නායයෑමේ අනතුරු ඇඟවීම් නිකුත් කළ බවයි.

නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික්කයේ අඹගමුව සහ රත්නපුර දිස්ත්‍රික්කයේ නිවිතිගල, මහනුවර දිස්ත්‍රික්කයේ පස්බාගේ කෝරළය යන කොට්ඨාස වල අවදානමක් පවතින බව ජාතික ගොඩනැගිලි පරීක්‍ෂණ ආයතනය සදහන් කරයි.

Loading

RSS