අත්‍යවශ්‍ය භාණ්ඩ කිහිපයක මිල අඩු කරයි.. නව මිල ගණන් මෙන්න.!

මහජනතාවට සහන සැපයීමේ අරමුණින් අත්‍යවශ්‍ය පාරිභෝගික භාණ්ඩ කිහිපයක මිල ගණන් අඩු කිරීමට ලංකා ⁣සතොස ආයතනය තීරණය කර ඇත.

ඒ අනුව මුං ඇට කිලෝවකින් රුපියල් 47ක් අඩුකර ඇති අතර කිලෝවක නව මිල රුපියල් 998යි.

ආනයනික අර්තාපල් කිලෝවකින් රුපියල් 10ක් අඩුකර ඇති අතර කිලෝවක නව මිල රුපියල් 205යි.

දුඹුරු සීනි කිලෝවකින් රුපියල් 10ක් අඩුකර ඇති අතර කිලෝවක නව මිල රුපියල් 375යි.

සුදු සීනි කිලෝවකින් රුපියල් 6ක් අඩුකර ඇති අතර කිලෝවක නව මිල රුපියල් 263යි.

Loading

Highlights
Close
Hot list⚡
Close
Trend🔥
Close