පැරණි වාහන හිමියන්ට සුබ ආරංචියක්.!

පාවිච්චි නොකර ගාල්කර ඇති පැරණි වාහන වලට ආදායම් බලපත්‍ර නිකුත් කිරීමට යෝජනා කර ඇති බව මෝටර් රථ ප්‍රවාහන කොමසාරිස් ජනරාල් නිශාන්ත අනුරුද්ධ වීරසිංහ සදහන් කරයි.

එම පැරණි වාහන නැවත ලියාපදිංචි කිරීම සඳහා විශාල දඩ මුදලක් ගෙවීමට සිදුවීමෙන් පාවිච්චි නොකර ගාල්කර ඇති බවත් වාහන ලියාපදිංචිය අලුත් කිරීමට සහනයක් දීමට යෝජනා වී ඇති බවද කොමසාරිස් ජනරාල් නිශාන්ත අනුරුද්ධ වීරසිංහ සදහන් කරයි.

පැරණි වාහන වලට ආදායම් බලපත්‍ර නිකුත් කිරීමේ යෝජනාව කැබිනට් මණ්ඩලයට ඉදිරිපත් කර අනුමැතිය ලබාගැනීමට නියමිත බවද කොමසාරිස් ජනරාල් නිශාන්ත අනුරුද්ධ වීරසිංහ තවදුරටත් සදහන් කරයි.

Loading

Highlights
Close
Hot list⚡
Close
Trend🔥
Close