ලූණු වර්ග සඳහා මිල පරාසයක්.!

මහජනතාව සහ වෙළෙඳ ප්‍රජාව දැනුවත් කිරිම සඳහා සතිපතා ආනයනික ලූණු වර්ග සඳහා ඇස්තමේන්තු මිල පරාසයක් නිකුත් කරන බව පාරිභෝගික කටයුතු පිළිබඳ අධිකාරිය සදහන් කරයි.

දැනුවත් කිරීම හරහා පාරිභෝගික මහජනතාව වෙත සාධාරණ මිලකට ආනයනික ලූණු මිල දී ගැනීමට අවස්ථාව සැලසෙන බවද පාරිභෝගික කටයුතු පිළිබඳ අධිකාරිය සදහන් කරයි.

ආනයනික රතු ලූණු කිලෝවක මිල රුපියල් 384 – 422ත්, ආනයනික ලොකු ලූණු කිලෝවක මිල රුපියල් 278 – 306ත්, ආනයනික රෝස ලූණු කිලෝවක මිල රුපියල් 305 – 335ත් අතර වන බව එම අධිකාරිය සඳහන් කරයි.

Loading

Highlights
Close
Hot list⚡
Close
Trend🔥
Close