දේශීය ආදායම් බදු පනත සංශෝධනයට.!

රටේ දේශීය ආදායම් බදු පනත සහ විසර්ජන පනත සංශෝධනය කිරීමට බලාපොරොත්තු වන බව මුදල් රාජ්‍ය අමාත්‍ය රංජිත් සියඹලාපිටිය සදහන් කරයි.

එම වැඩපිළිවෙල ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා සියලුම විශ්‍රාමික අරමුදල් වලට ඉදිරියේදී ආරාධනයක් සිදුකිරීමට නියමිත බවත් එහිදී අදහස් හුවමාරු කරගැනීමට හැකි බවද රාජ්‍ය අමාත්‍ය රංජිත් සියඹලාපිටිය සදහන් කරයි.

එම සාකච්ඡාවලින් අනතුරුව ඔවුන්ගේ විකල්ප අදහස් ඇතිනම් ඒවා සම්බන්ධයෙන් තවදුරටත් සලකා බැලීමට බලාපොරොත්තු වන බවද රාජ්‍ය අමාත්‍ය රංජිත් සියඹලාපිටිය සදහන් කරයි.

Loading

Highlights
Close
Hot list⚡
Close
Trend🔥
Close