දේශීය ණය ප්‍රතිව්‍යුහගත කිරීමේ යෝජනාව සම්මතයි.!

අද (01) දින දේශීය ණය ප්‍රතිව්‍යුහගතකරණය සම්බන්ධයෙන් පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කළ යෝජනාව පැවැති ඡන්ද විමසීමකින් අනතුරුව සම්මත කළේය.

ඒ අනුව පාර්ලිමේන්තු කථානායකවරයා සභාවට දැනුම්දුන්නේ අදාළ යෝජනාව සංශෝධිත ආකාරයෙන් සම්මත වූ බවත් යෝජනාවට පක්ෂව ඡන්ද 122ක් සහ විරුද්ධව ඡන්ද 62ක් හිමිවු බවයි.

දේශීය ණය ප්‍රශස්තකරණය සඳහා අවශ්‍ය සියලුම අවසර, මුදල් ආර්ථික ස්ථායීකරණ ජාතික ප්‍රතිපත්ති අමාත්‍යවරයාට ලබාදීම සඳහා වන යෝජනාව සභානායක අමාත්‍ය සුසිල් ප්‍රේමජයන්ත පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කළේය.

Loading

RSS