අගමැතිගෙන් විශේෂ ගැසට් නිවේදනයක්.!

එළඹෙන වසරේ නොවැම්බර් (04) වන දින දක්වා ඇල්පිටිය ප්‍රාදේශීය සභාවේ ධුර කාලය දීර්ඝ කරමින් ගැසට් නිවේදනයක් නිකුත් කර ඇත.

ඒ අනුව ප්‍රාදේශීය සභාවේ සභිකයින්ගේ ධුර කාලය දීර්ඝ කරන බව රාජ්‍ය පරිපාලන ස්වදේශ කටයුතු පළාත් සභා හා පළාත් පාලන අමාත්‍යවරයා ලෙස අග්‍රාමාත්‍ය දිනේෂ් ගුණවර්ධන අදාළ ගැසට් නිවේදනයෙන් දක්වා ඇත.

Loading

RSS