ණය කාඩ් පත් වල පොලී අනුපාතය ගැන දැනුම්දීමක්.!

එළඹෙන අගෝස්තු මස පළවෙනි දින සිට ණය කාඩ් පත් වල පොලී අනුපාතය අඩු කිරීමට වාණිජ බැංකු තීරණය කර ඇති බව වාර්තා වේ.

දැනට එම පොලී අනුපාතයන් 34%ට ඉහළ මට්ටමක පවතින අතර එළඹෙන අගෝස්තු මස පළවෙනි දින සිට ඒවායේ පොලී අනුපාත 31% දක්වා අඩු කිරීමට නියමිත බවද වාර්තා වේ.

ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් පොලී අනුපාත පහළ දැමූ නිසා වාණිජ බැංකුද සිය පොලී අනුපාත පහළ දැමිය යුතු බව මහ බැංකුව පසුගිය දා දැනුම් දුන්නේය.

Loading

RSS