පොලිතීන් මලු නැති නම් දීමනාවක්.!

ෂොපින් බෑග් නොගන්නා පාරිභෝගිකයන්ට දීමනාවක් ලබාදීමට ප්‍රධාන සුපිරි වෙළෙඳසල් පරිසරය ස්වභාවික සම්පත් සහ තිරසර සංවර්ධනය පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ පාර්ලිමේන්තු කාරක සභාවේදී එකඟ වී ඇත.

එම දීමනාවේ ප්‍රමාණය සම්බන්ධව අවසාන තීරණයකට පැමිණීම සඳහා වෙළෙඳසල් හිමියන් ලබන (21) වැනිදා කාරක සභාවට කැඳවන බව එහි පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ඉංජිනේරු අජිත් මාන්නප්පෙරුම සදහන් කරයි.

Loading

RSS