අමාත්‍ය ප්‍රසන්නට අමෙරිකාවට ඇතුළුවීම තහනම්.!

අමාත්‍ය ප්‍රසන්න රණතුංගට අමෙරිකානු සංචාරයක් සදහා වීසා ලබාදීම ඉතා අසීරු බව මෙරට ඇමරිකානු තානාපති කාර්යාල විසින් දැනුම්දී ඇති බව වාර්තා වේ.

අමාත්‍යවරයාට එරෙහිව පැවැත්වෙන නඩුවක් නිසා අමෙරිකානු වීසා ප්‍රතික්ෂේප වී ඇති අතර එලෙස වීසා ප්‍රතික්ෂේප වීම හේතුවෙන් අමාත්‍යවරයා අමෙරිකානු සංචාරයෙන් ඉවත් වී ඇත.

එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවර්ධන වැඩසටහන විසින් අමෙරිකාවේ පැවැත්වීමට නියමිත පාර්ලිමේන්තු ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභා සභාපතිවරුන්ගේ වැඩමුළුවකට සහභාගි වීම සඳහා අමාත්‍යවරයා නම් කර ඇත.

Loading

RSS