ජනපතිගේ නියෝගයෙන් කාලය දීර්ඝ කරයි.!

ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ විසින් මැතිවරණ නීති සංශෝධනය කිරීම සදහා අවශ්‍ය නිර්දේශ ඉදිරිපත් කිරීමට පත්කල පරීක්ෂණ කොමිෂන් සභාවේ අවසන් වාර්තාව ඉදිරිපත් කිරීමට ලබාදුන් කාලය දීර්ඝ කර ඇත.

අදාළ නිර්දේශ අප්‍රේල් මස (15) වන දිනට පෙර ලබාදිය යුතු බවට මීට පෙර දැනුම් දී ඇතත්, එම කාලය තවත් මාස 02කින් දීර්ඝ කර ඇති අතර අදාළ අවසන් වාර්තාව එළඹෙන ජුනි මස (15) වන දිනට පෙර ඉදිරිපත් කළ යුතුය.

පරීක්ෂණ කොමිෂන් සභාව මැතිවරණ නීති රීති පිළිබඳ පරීක්ෂා කර බලා කාලීන අවශ්‍යතාවන්ට ගැලපෙන පරිදි මැතිවරණ නීති සංශෝධනය කිරීමට අදාළ නිර්දේශ ඉදිරිපත් කිරීමට උපදෙස් ලබාදී ඇත.

ඒ අනුව තරුණ හා කාන්තා නියෝජනය වැඩි කිරීම, මැතිවරණය ප්‍රකාශ කළ දින සිට මැතිවරණය පවත්වා ප්‍රතිඵල නිකුත් කරන කාලය අඩු කිරීම, ඡන්දය භාවිත කිරීමේදී නවීන තාක්ෂණය යොදා ගැනීම, විදෙස් ගත ශ්‍රී ලාංකිකයින්ට ඡන්දය භාවිත කිරීමට අවශ්‍ය කටයුතු සම්පාදනය කිරීම ඇතුළු කරුණු රැසක් අදාළ කමිටුවට නිර්දේශ ඉදිරිපත් කිරීම සඳහා උපදෙස් ලබාදී ඇත.

Loading

RSS