රුපියල කඩා වැටෙයි.. ඩොලරය තවත් ඉහළට.!

අද (24) දිනයේ අමෙරිකානු ඩොලරයක ගැනුම් මිල  හා විකුණුම් මිල පසුගිය දිනයට සාපේක්ෂව ඉහළ ගොස් ඇති බව මහ බැංකුව සදහන් කරයි.

මහ බැංකුව නිකුත් කළ විනිමය අනුපාතිකයට අනුව ඩොලරයක ගැනුම් මිල රුපියල් 321.10ක් ලෙසත් ඩොලරයක විකුණුම් මිල රුපියල් 334.55ක් ලෙසද සටහන්ව ඇත.

මහජන බැංකුවේ ඩොලරයක ගැනුම් මිල රුපියල් 319.69ක් ලෙසත් ඩොලරයක විකුණුම් මිල රුපියල් 335.42ක් ලෙසද සටහන්ව ඇත.

ලංකා බැංකුවේ ඩොලරයක ගැනුම් මිල රුපියල් 322.00ක් ලෙසත් ඩොලරයක විකුණුම් මිල රුපියල් 334.36ක් ලෙසද සටහන්ව ඇත.

Loading

Highlights
Close
Hot list⚡
Close
Trend🔥
Close