මාස හයකට පසු ප්‍රධාන දුම්රිය මාර්ගයක් විවෘත කරයි.!

පසුගිය ජනවාරි මාසයේදී අලුත්වැඩියා කටයුතු හේතුවෙන් අනුරාධපුරය සහ ඕමන්තය අතර දුම්රිය මාර්ගය වසා තැබීමට දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුව විසින් පියවර ගත්තේය.

ඒ අනුව යළිත් අනුරාධපුරය සහ ඕමන්තය අතර දුම්රිය මාර්ගය එළඹෙන (15) වනදා සිට යළි ධාවන කටයුතු සඳහා විවෘත කිරීමට බලාපොරොත්තු වන බවද දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුව සදහන් කරයි.

දුම්රිය මාර්ගයේ නඩත්තු කටයුතු ඉන්දීය ණය ආධාර යටතේ සිදුකළ අතර අද දිනයේ එම මාර්ගයේ තත්ත්වය සම්බන්ධයෙන් නිරීක්ෂණ චාරිකාවක් සිදුකිරීමට නියමිත බවද දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුව සදහන් කරයි.

මහව සහ අනුරාධපුරය දක්වා දුම්රිය මාර්ගයද ඉදිරියේදී අලුත්වැඩියා කිරීමට නියමිත බවත් එම කාලයේ කොටුව සහ කන්කසන්තුරය දක්වා දුම්රිය ධාවනය නතර කරන බවද දෙපාර්තමේන්තුව තවදුරටත් සදහන් කරයි.

Loading

RSS