දුම්රිය වර්ජනයේ නිරත ස්ථානාධිපතිවරු සහ පාලකවරුන් ගෙදර යවයි.!

අද (10) දිනයේ සිට සේවයට වාර්තා නොකරන සියලුම දුම්රිය ස්ථානාධිපතිවරුන් සහ දුම්රිය පාලකවරුන් සේවය අතහැර ගියා සේ සලකා කටයුතු කරන බව දුම්රිය සාමාන්‍යාධිකාරී එස්.එස්. මුදලිගේ සදහන් කරයි.

අති විශේෂ ගැසට් පත්‍රයක් මගින් දුම්රිය අත්‍යවශ්‍ය සේවාවක් බවට පත්කර තිබියදී ස්ථානාධිපති සංගමය සහ දුම්රිය පාලකවරුන්ගේ සංගමය හදිසි වෘත්තීය ක්‍රියාමාර්ගයකට එළඹෙන බව දැනුම් දී ඇති බව සදහන් කරයි.

කෙසේ වෙතත් අද දිනයේ වෘත්තීය ක්‍රියාමාර්ගයකට එළඹීමට කටයුතු කළහොත් සේවය අතහැර ගියා සේ සලකා කටයුතු කරන බව දුම්රිය සාමාන්‍යාධිකාරිවරයා සියලුම දුම්රිය ස්ථානාධිපතිවරුන් වෙත දැනුම් දී ඇත.

Loading

Highlights
Close
Hot list⚡
Close
Trend🔥
Close