ආණ්ඩුවෙන් ජනතාවට සහන රැසක්.!

ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදලේ (IMF) මීළඟ මුදල් කොටස එළඹෙන ජුනි මාසයේදී පමණ ලැබීමට නියමිත බව වාර්තා වේ.

එම මුදල ලැබුණු පසු රටේ ජනතාවට වැඩි වැඩියෙන් සහන රැසක් ලබාදීමට ආණ්ඩුව බලාපොරොත්තුවෙන් සිටින බව වාර්තා වේ.

දැනටමත් ඒ සඳහා සැලසුම් සකස් කර ඇති අතර විදුලි බිලට සහ ජල බිලට යම් සහනයක් ලබාදීම සහ බදු අඩු කිරීමට නියමිත බව වාර්තා වේ.

Loading

Highlights
Close
Hot list⚡
Close
Trend🔥
Close