අවුරුදු සමයේ විශේෂ දුම්රිය කිහිපයක්.!

අලුත් අවුරුදු උත්සව සමයේ ගම්බිම් බලා යන සහ එන මගීන් වෙනුවෙන් විශේෂ දුම්රිය කිහිපයක් එක් කර ඇති බව දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුව සදහන් කරයි.

ඒ අනුව එළඹෙන (10) වනදා සිට (15) වනදා දක්වා කොළඹ සිට ගම්බිම් බලා යන මගීන් සඳහා දුම්රිය ධාවනය කෙරෙන බව දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුව සදහන් කරයි.

Loading

RSS