ජල සම්පාදන මණ්ඩලයෙන් දැනුම්දීමක්.!

2023 වසරේ පසුගිය මැයි මාසය වනවිට අය විය යුතු හිඟ බිල්පත්වල වටිනාකම රුපියල් බිලියන 08ක් ඉක්මවන බව ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාපවාහන මණ්ඩලය සදහන් කරයි.

ඒ අනුව ගෘහස්ථ ජල සැපයුම් සඳහා රුපියල් බිලියන 7.1 ක්, පූජනීය ස්ථානවලින් රුපියල් මිලියන 32 ක්, පොදු ජල සැපයුම් සඳහා රුපියල් මිලියන 262 ක් ගෙවීමට ඇති බව ජල සම්පාදන මණ්ඩලය සඳහන් කරයි.

තවද කර්මාන්ත සඳහා ලබාදුන් ජල සැපයුම වෙනුවෙන් රුපියල් මිලියන 15 ක්, රාජ්‍ය ආයතන වලින් රුපියල් මිලියන 656 ක හිඟ මුදලක් අයවිය යුතුව ඇති බවද ජල සම්පාදන මණ්ඩලය සඳහන් කරයි.

ජල සම්පාදන මණ්ඩලය තවදුරටත් සදහන් කළේ, එම හිඟ බිල්පත් නොගෙවීම සම්බන්ධයෙන් පාරිභෝගිකයින් 90,617 දෙනෙකුගේ ජල සැපයුම විසන්ධි කර ඇති බවයි.

Loading

RSS