සියලුම ග්‍රාම නිලධාරීන් වර්ජනයක.!

වෘත්තීය සමිති ක්‍රියාමාර්ගය තවදුරටත් අඛණ්ඩව ක්‍රියාත්මක බව ශ්‍රී ලංකා එක්සත් ග්‍රාම නිලධාරින්ගේ සංගමයේ සභාපති නන්දන රණසිංහ සදහන් කරයි.

තමන් ඉදිරිපත් කළ ඉල්ලීම් සඳහා විසඳුම් නොලැබීමට විරෝධය පලකරමින් වෘත්තීය සමිති ක්‍රියාමාර්ගය ආරම්භ කල බව සභාපති නන්දන රණසිංහ සදහන් කරයි.

ග්‍රාම නිලධාරින්ගේ සංගමය පසුගිය (15) වනදා සිට ආරම්භ කළ අස්වැසුම සුබසාධන ක්‍රියාවලියෙන් ඉවත්වීමේ වෘත්තීය සමිති ක්‍රියාමාර්ගය තවදුරටත් ක්‍රියාත්මක වේ.

Loading

Highlights
Close
Hot list⚡
Close
Trend🔥
Close